Nĭk-buōng-ngṳ̄ Nèng-lĭk Sé̤ṳ-ngiêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Céng-cṳ̆ gì iông-sék

Nĭk-buōng-ngṳ̄ Nèng-lĭk Sé̤ṳ-ngiêng (日本語能力試驗), sê kō̤-chák Nĭk-buōng-uâ iók-tŭk nèng-lĭk gâe̤ng tĭng-lĭkkō̤-sé̤ṳ. Kō̤-sé̤ṳ gì cuō-iéu dó̤i-chiông, sê mū-ngṳ̄ ng-sê Nĭk-buōng-uâ gì nè̤ng. Kō̤-cṳ̆ dŭ liāng ô 5 ngék, téng gà̤ng gáu dă̤ sê N1, N2, N3, N4, N5, N1 dék ng-hō̤ có̤. Kō̤-cṳ̆ téng 1984 nièng kăi-sṳ̄, muōi siŏh nièng dŭ găk sié-gái gáuk-dê gṳ̄-bâing, cêng sâ̤ dê-huŏng dŭ sìng-nêng cī siŏh bĭh kō̤-cṳ̆ gì giék-guō. Nĭk-buōng diē-sié gì kō̤-cṳ̆, iù Nĭk-buōng Guók-cié Gáu-ṳ̆k Ciĕ-uông Hiĕk-huôi (日本國際教育支援協會) gṳ̄-bâing. Guók-nguôi cêu iù Nĭk-buōng Guók-cié Gău-liù Gĭ-gĭng (日本國際交流基金) gṳ̄-bâing.

Muōi nièng 7 nguŏk gâe̤ng 12 nguŏk gì tàu siŏh lā̤-bái-nĭk, dŭ â̤ có̤ siŏh huòi kō̤-cṳ̆. Sé̤ṳ-guóng iù Nĭk-buōng huák gáu ciòng-giù gáuk-guók kō̤-diēng, muōi siŏh huòi kō̤ uòng ciòng-buô sóng gáu Nĭk-buōng gāi. 9 nguŏk hĕ̤k-ciā 3 nguŏk cō̤-êu, gái ciŏng siàng-cék huák gáu gáuk-dê kō̤-diēng. Cuòng-sié-gái kō̤-guóng tūng-ék, dò̤ gáu gì hăk-gáik céng-cṳ̆ cuòng-sié-gái dŭ â̤ sāi.