跳至內容

Ngàng-sáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáuk cṳ̄ng ngàng-sáik gì bék

Ngàng-sáik (顏色) sê tŭng-guó mĕ̤k-ciŭ, duâi-nō̤, gâe̤ng nè̤ng gì sĕng-uăk gĭng-ngiêng sāng-sĕng gì siŏh cṳ̄ng dó̤i guŏng gì sê-gáe̤k hâiu-guō.

Kō̤-giéng-guŏng gì guŏng-puō
Ngàng-sáik Pŏ̤-dòng Bìng-lŭk
È̤ng-sáik 625 - 740 nm 480 - 405 MHz
Cèng-sáik 590 - 625 nm 510 - 480 MHz
Uòng-sáik 565 - 590 nm 530 - 510 MHz
Liŏh-sáik 500 - 565 nm 600 - 530 MHz
Chăng-sáik 485 - 500 nm 620 - 600 MHz
Làng-sáik 440 - 485 nm 680 - 620 MHz
Ciē-sáik 380 - 440 nm 790 - 680 MHz
Kō̤-giéng-guŏng gì guŏng-puō