Ngâung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngâung (歞), iâ hô̤ lā̤ nàng-mông (難悶), sê cī tàu-nō̤ mâ̤ hō̤ sāi gì siŏh cṳ̄ng bâng. Ô ciā bâng gì nè̤ng hô̤ lā̤ ngâung-giāng (歞囝). Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, ngâung-giāng gâe̤ng nàng-mông dŭ sê má nè̤ng gì uâ.