Ngṳ̄-huák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngṳ̄-huák (語法) sê cī ngṳ̄-ngiòng diē-sié kóng-cié dăng-sṳ̀, cṳ̄-guó dēng dēng giék-gáiu gì giĕ-cáik. Diêng-nō̤ kuŏ-hŏk diē-sié iâ ô ciā gái-niêng.