Ngṳ̄-ngiòng suŏng-dó̤i-lâung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngṳ̄-ngiòng suŏng-dó̤i-lâung (語言相對論), sê siŏh-bĭh gâe̤ng nè̤ngngṳ̄-ngiòng ô găng-guó gì gā-siók (假說), nêng-ùi nè̤ng gì sṳ̆-kō̤ muò-sék ké̤ṳk ĭ gōng gì ngṳ̄-ngiòng īng-hiōng, gó-chṳ̄ dó̤i dùng siŏh-ciáh sê̤ṳ-ŭk ô kō̤-nèng káng-huák mâ̤ siŏh-iông. Bók-guó ng-sê sū-iū nè̤ng dŭ giéng-gé̤ṳk ciā hŏk-siók mò̤ dâng, iâ ô nè̤ng piĕ-pàng.