跳至內容

Nguòng-cê̤ṳ-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nguòng-cê̤ṳ-mìng (原住民) sê cī siŏh ciáh dê-huŏng bī-gáu cā diâng-gṳ̆ gì mìng-cŭk, cuòi sê gâe̤ng ngôi-lài mìng-cŭk siŏng-dó̤i gì siŏh ciáh gái-niêng.