Nguòng-dâi-mā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nguòng-dâi-mā (源代碼, Ĭng-ngṳ̄: Source code), iâ hô̤ lā̤ nguòng-sṳ̄-mā (原始碼), nguòng-mā (源碼), nguòng-tiàng-sê̤ṳ (源程序) hĕ̤k-ciā tìng-sék-mā (程式碼), sê cī siŏh dŏi nè̤ng ô-niĕ-ài tĕ̤k gì diêng-nō̤ ngṳ̄-ngiòng cī-lêng.