Páuk-káik

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Páuk-káik

Páuk-káik sê siŏh cṳ̄ng bà̤ lôi iù-hié. Páh páuk-káik iâ hô̤ lā̤ páh piĕ. Páuk-káik ô iā sâ̤ cṳ̄ng, ék-buăng sê cī giò-bà̤.