跳至內容

Pèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pèng

Pèng (硼) iâ hô̤ lā̤ iù-chék (油漆) hĕ̤k-ciā dù-lâiu (塗料), sê siŏh cṳ̄ng ôi-lāu bō̤-hô hĕ̤k-ciā mī-huá nó̤h diŏh hiā nó̤h biēu-méng dù gì siŏh cṳ̄ng cài-lâiu.

Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, „pèng“ ciā sṳ̀ sê iù Ĭng-ngṳ̄ „paint“ ĭng-ĭk guó lì gì.