Sùi Ùng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sùi Ùng-dá̤

Sùi Ùng-dá̤ (隋文帝, 541 n. - 604 n.), iâ hô̤ lā̤ Sùi Gŏ̤-cū (隋高祖), miàng Iòng Giĕng (楊堅), sê Sùi-dièu gì gióng-lĭk-ciā, 581 nièng gáu 604 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Kăi-huòng (開皇), gáu-muōi-lāu gāi siàng Ìng-sêu (仁壽).