Să̤-băng-ngà liù-gāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Să̤-băng-ngà liù-gāng

Să̤-băng-ngà liù-gāng sê téng 1918 nièng 1 nguŏk gáu 1920 nièng 12 nguŏk huák-sĕng gì siŏh cṳ̄ng bók-mìng nguòng-ĭng gì liù-hèng-séng gāng-mô̤ duâi-liù-hèng sê̤ṳ-giông, găk ciòng-sié-gái káuk-nêng gì gāng-niēng ìng-só ô 5 é nè̤ng, dài-dŏng sī-uòng ìng-só ô 1700 uâng gáu 5000 uâng. Gŏng-gé̤ṳ hiêng-dâi ngiĕng-géu, ciā bâng kō̤-nèng sê ĭng-ôi H1N1 īng-kī gì.