跳至內容

Sĕng-mêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕng-mêng (生命) iâ hô̤ lā̤ uăk-miâng (活命), sê cī siŏh lôi ô ūng-dêng gì ŭk-cék gâe̤ng nèng-liông dâi-siâ hiêng-chiông, â̤ huòi-éng ché̤ṳ-gék, ô bâing-huák cê-gă hô-cié cê-gă (huàng-sĭk) gì buáng kŭi-huóng ŭk-cék hiê-tūng.