跳至內容

Sĭng-buăng-chió

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sĭng-buăng-chió

Sĭng-buăng-chió (星搬厝), hŏk-sŭk gà̤-dēng bô hô̤ lā̤ Liù-sĭng (流星), sê cī diŏh ṳ̄-dêu dâi-dŏng ông-dông gì liù-sĭng-tā̤ (bău-guák ṳ̄-dêu ŭ-dìng gâe̤ng gó-tā̤ ŭk-cék) diŏh ciék-gê̤ṳng sĭng-giù gì sèng-âu, ĭng-ôi sêu gáu sĭng-giù īng-lĭk, ké̤ṳk sĭng-giù ngék guó kó̤, diē hiā sĭng-giù gì dâi-ké-cèng diē-sié, gâe̤ng dâi-ké iòng-siĕu sāng-sĕng gì siŏh cṳ̄ng guŏng-siáng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]