Sahara Să-mŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sahara Să-mŏk

Sahara Să-mŏkHĭ-ciŭ báe̤k-buô gì siŏh ciáh să-mŏk. Ĭ iâ sê sié-gái gà̤-dēng có̤i duâi gì siŏh ciáh să-mŏk.