Siàng-chê

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Siàng-chê (城市) sê bī-gáu duâi gì ìng-lôi diâng-gṳ̆-diēng, ìng-kēu mĕk, siŏng-ngiĕk huák-dăk, gáuk-cṳ̄ng gŭng-gâe̤ng siék-siĕ cêng ciòng.