Siáng-lăk-tā̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Siáng-lăk-tā̤

Siáng-lăk-tā̤ (線粒體), iâ hô̤ lā̤ Lăk-siáng-tā̤ (粒線體). sê duâi-buô-hông cĭng-hŏk sá̤-bàu diē-sié gì siŏh cṳ̄ng ô lâng cèng mŏk bău lā̤ gì sá̤-bàu-ké.