Siēu-siók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siēu-siók kō̤-nèng cī:

  1. 小說, ché̤ṳ Siēu-siók (ùng-hŏk).
  2. 小雪, ché̤ṳ Siēu-siók (cáik-ké).


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.