跳至內容

Tò̤-huòng (gì-ngiê)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tò̤-huòng(桃園) sê Dài-uăng gì chê, kō̤-nèng sê:

  1. Tò̤-huòng câng
  2. Tò̤-huòng (déng)
  3. Tò̤-huòng (gâing)
  4. Tò̤-huòng (hiŏng)
  5. Tò̤-huòng-kṳ̆


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.