跳至內容

Tiè-mà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tiè-mà

Tiè-mà (啼嘛) iā hô̤ lā̤ tiè (啼), sê siŏh cṳ̄ng biēu-cìng, ék-buăng biēu-sê nè̤ng mâ̤ sōng-kuái hĕ̤k-ciā iā gĭ-dông.