Tiè-mà

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Tiè-mà

Tiè-mà(啼嘛) iā hô̤ lā̤ tiè(啼), sê siŏh cṳ̄ng biēu-cìng, ék-buăng biēu-sê nè̤ng mâ̤ sōng-kuái hĕ̤k-ciā iā gĭ-dông.