Trojany

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Trojany

Trojany, Pŏ̤-làng. Ìng-kēu - 490 (2014).