Uōng-cé

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Uōng-cé (網誌, Ĭng-ngṳ̄: Blog), iâ hô̤ lā̤ bŏk-káh (博客) hĕ̤k-ciā buô-lŏk-gák (部落格), sê siŏh cṳ̄ng iù gáuk-ìng guāng-lī gì, siā cê-gă gì ùng-ciŏng, dù-piéng hĕ̤k-ciā sê-bìnguōng-câng hĕ̤k-ciā siáng-siông (câi-siáng) nĭk-gé.