跳至內容

Uōng-lŏ̤k ciō-bŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uōng-lŏ̤k ciō-bŏ̤ (網絡主播), cêu-sê găk hô-lièng-uōng ciék-mŭk hĕ̤k uăk-dông dài-dŏng, hô-cáik chăng-ṳ̄ siŏh hiê-liĕk cháik-hĕk, biĕng-cék, liŏh-cié, cié-cáuk, guăng-cé̤ṳng hô-dông dēng gĕ̤ng-cáuk, bêng-chiā cê-gă có̤ ciō-tì-ìng gì nè̤ng.