È̤ng-ò̤ (cê̤ṳ-dê-ciŭ)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

È̤ng-ò̤, ciòng miàng hô̤ lā̤ È̤ng-ò̤ Hăk-nà̤-cŭk Ì-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.