跳至內容

Ìng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ìng-cṳ̄ (人子) sê huák-ngiòng diŏh gū-cā Mī-sáuk-bók-dăk-mī-ā Siēng-mī-dĕk Ngṳ̄-cŭk gì ê̤ṳng-ngṳ̄, é-sé̤ṳ sê nè̤ng hĕ̤k-chiā sê cê-gă. Ciā sṳ̀ iâ sāi-ê̤ṳng diŏh Iù-tái-gáu gâe̤ng Gĭ-dók-gáu diē-sié. Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ huăng-ĭk có̤ ἀνθρώπου, Ĭng-ngṳ̄ huăng-ĭk có̤ son of man. Găk Sĭng-iók Hók-ĭng-cṳ̆ diē, Ià-sŭ sāi "ìng-cṳ̄" cê-chĭng, biēu-sê cê-gă sê Siông-dá̤ chă̤-kiēng lì gì cīng-géu-ciā, bêng-chiā giòng-diêu ĭ sū ché̤ṳ gì bĭ-mì dê-ôi, gâe̤ng ciŏng-lài buóh hiēng-hiêng gì ìng-iêu.