Hók-ĭng-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hók-ĭng-cṳ̆ (福音書) sê guăng-ṳ̀ Nā-sák-lĕk-nè̤ng Ià-sŭ gì sĕng-bìng, sêu-sī, bô-uăk gì duông-gé gū-sê̤ṳ, ék-buăng sê cī Sĭng-iók Séng-gĭng tàu 4 buô cṳ̆: Mā-tái, Mā-kō̤, Lô-gă, gâe̤ng Iók-hâng Hók-ĭng.

Ĭng-ngṳ̄ diē-sié gì Hók-ĭng-cṳ̆ gospel sê téng Gū Ĭng-ngṳ̄ gōd-spell biéng lì gì. Nâ ciā sṳ̀ bô sê téng Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ εὐαγγέλιον iēng-biéng lì, é-sé̤ṳ cô sê "hō̤ siĕu-sék".