Ĭ-sṳ̆-làng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Ĭ-sṳ̆-làng-guók (cū-cék).
Ĭ-sṳ̆-làng-guók

Ĭ-sṳ̆-làng-guók sê cī siŏh cṳ̄ng kĕk Ĭ-sṳ̆-làng gáu-huák có̤ có̤i gŏ̤ huák-lŭk gì Ĭ-sṳ̆-làng-gáu guók-gă.