跳至內容

Ūi-uāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ūi-uāng (委婉), sê siŏh-cṳ̄ng biēu-dăk huŏng-sék. Cêu-sê ng kó̤ dĭk-ciék gōng chók buōng-dā̤ siōng gōng gì é-sé̤ṳ, kó̤ sāi ké̤ṳk-ciék gì uâ hĕ̤ng-táuk (烘托) hĕ̤k-chiā áng-sê (暗示) buōng-dā̤ gì é-sé̤ṳ. Bàng-uâ â̤ gōng „bié-miēng (避免) nâ“.