Bàng-uâ

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
"Bàng-uâ" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "平話", dók cē̤-nē̤.

Bàng-uâ Tiang(聽) (平話) sê Mìng-dĕ̤ng dê-kṳ̆ (ciō-iéu sê Hók-ciŭ gâe̤ng Nìng-dáik) buōng-dê-nè̤ng dó̤i Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì chĭng-huák, é-sé̤ṳ sê "bàng-siòng gōng gì uâ".