Ŭ-sáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ŭ-sáik
 
Ngàng-sáik cṳ̆-lâiu
Hex #000000
RGB (r, g, b) (0, 0, 0)
CMYK (c, m, y, k) * (0, 0, 0, 100 †)
HSV (h, s, v) (-%, -%, 0%)
  *: Dǐk-mĭk diŏh [ 0–255 ] dâi-dŏng.

Ŭ-sáik (烏色) iâ hô̤ lā̤ ŭ, sê siŏh cṳ̄ng ngàng-sáik. Guŏng-puō (光譜) diē-sié ciòng-buô guŏng dŭ mâ káng-giéng cêu sê ŭ-sáik.