模板:User vi-1

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
vi-1
Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.