模板:User vi-2

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
vi-2
Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.