模板:User vi-3

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
vi-3
Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.