Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng

Cī piĕng ùng-ciŏng cék-liông ô-lī-kó̤. Buóh siōng liēu-gāi gó sâ̤, kī-dâe̤ng nṳ̄ dók cŭ-uái.
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng
Pū-tŭng-uâ Nguòng-miàng 喜羊羊與灰太狼
Bó̤-chók Sì-găng 2005 nièng 8 nguŏk 3 hô̤ - gĭng-dáng
Cié-cáuk-huŏng Nguòng-cháung Dông-lĭk Ùng-huá Diòng-bó̤ Iěu-âing Gŭng-sǐ
Uōng-cī Nguòng-cháung Dông-lĭk

«Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng» (喜羊羊共灰太狼) sê Guōng-dĕ̤ng Nguòng-cháung Dông-lĭk Ùng-huá Diòng-bó̤ Iěu-âing Gŭng-sǐ (原創動力文化傳播有限公司) gì cáuk-pīng. 2005 nièng 8 nguŏk 3 hô̤ găk Hòng-ciŭ Diêng-sê-dài (杭州電視臺) kăi-sṳ̄ bó̤-chók, ciō-iéu sê gōng găk Chĭng-chĭng-chāu-nguòng (青青草原) gà̤-dēng iòng gâe̤ng lòng gì gó-sê̤ṳ. Cī dông-uâ bó̤-chók ī-hâiu, găk Dṳ̆ng-guók ô iā sâ̤ nè̤ng dṳ̆ng-é[1], gáu-muōi gáu gĭ-tă ôi-ché̤ṳ iâ sê ciŏng-uâng[2]. Gáu gĭng-dáng ī-gĭng bó̤-chók siông chiĕng cĭk, siông uâng hŭng-cṳ̆ng, gó ô diêng-īng siông-ióng.

Gāng-gái[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iòng-lĭk (羊曆) 3513 nièng, găk Chĭng-chĭng-chāu-nguòng (青青草原) gà̤-dēng gì Iòng-chŏng (羊村) diē-sié, siēu-iòng gì sĕng-uăk muōng biéng muōng hō̤, găk sĕng-uăk dâi-dŏng ī-gĭng ô lāu chiĕu-chê, gŭng-sĭ, gó ô hŏk-hâu dēng-dēng. Dáng-sê, cêu găk Iòng-chŏng (羊村) gì dó̤i-méng, ô lâng ciáh hô̤ Hŭi-tái-lòng (灰太狼) gâe̤ng Hùng-tái-lòng (紅太狼) gì lòng, iâ dĭng siông lāu Iòng-chŏng (羊村) diē-sié gì iòng. Cêu ciŏng-uâng, siŏh diòng iòng gâe̤ng lòng gì ciéng-cĕng, kăi-sṳ̄ lāu.

Ciō-iéu gáe̤k-sáik[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hī-iòng-iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hī-iòng-iòng (喜羊羊) sê Chĭng-chĭng-chāu-nguòng (青青草原) gà̤-dēng bié gì có̤i ká̤ gì iòng, iâ sê có̤i chŭng-mìng gì iòng. Ĭ găk Iòng-chŏng (羊村) diē-sié gì Duâi-buòi-iòng Hŏk-hâu (大肥羊學校) tĕ̤k-cṳ̆, cṳ̆ iâ tĕ̤k gì iā hō̤, gó sê chŏng-diòng Mâng-iòng-iòng (慢羊羊) gì bŏng-chiū, cêng-sèu dó̤i-chiū Mâng-iòng-iòng (慢羊羊) có̤ iā sâ̤ dâi-gié. Găk bèng-iū ô ngùi-hiēng gì sèng-âu dŭ sê tàu ciáh kiê chók-lì gì iòng, ék bìng ĭ gì tàu-nō̤ có̤ hō̤ sū-ô gì káung-nàng. Sū-ī ĭ sê Iòng-chŏng (羊村) gì siēu-ĭng-hṳ̀ng.

Mī-iòng-iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mī-iòng-iòng (美羊羊) sê Iòng-chŏng (羊村) diē-sié có̤i cóng gì iòng, iâ â̤ có̤ hŭk-cŏng, có̤-siĕh, có̤ gì-tă ô năi-sĭng gì dâi-gié. Dáng-sê â̤ cêng-sèu tiè-mà, dāng iâ iā siēu, diŏh ô Hī-iòng-iòng (喜羊羊) gâe̤ng gì-tă iòng lì bō̤-hô ĭ.

Lāng-iòng-iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lāng-iòng-iòng (懶羊羊) sê Chĭng-chĭng-chāu-nguòng (青青草原) gà̤-dēng có̤i lāng gì iòng, nĭk nĭk dŭ siōng diŏh kó̤ kó̤-káung gâe̤ng siăh iā sâ̤ gì nó̤h, có̤i iéng kó̤ ông-dông pàu-buó, sū-ī Hŭi-tái-lòng (灰太狼) muōi siŏh ché̤ṳ dŭ siŏng niĕk ĭ, dáng-sê ĭ gì ông-ké iâ hō̤, Hŭi-tái-lòng (灰太狼) iâ cêng-sèu niĕk mâ̤ diŏh ĭ.

Hié-iòng-iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hié-iòng-iòng (沸羊羊) sê Iòng-chŏng (羊村) diē-sié có̤i mē̤ng gì iòng, iâ sê có̤i ṳ̄ng-gāng gì iòng, dáng-sê ĭ iā giăng gă-săk, siŏh káng-giéng gă-săk méng cêu băh lāu. Ĭ có̤ dâi-gié iâ sê iā chṳ̆ng-dông, táu-dā̤ dŭ mò̤ chák có̤ uòng gì hâiu-guō sê sié-nó̤h.

Nuāng-iòng-iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nuāng-iòng-iòng (暖羊羊) sê Buàng-iòng-cŭk (盤羊族) gì iòng, sê Duâi-buòi-iòng Hŏk-hâu (大肥羊學校) sĭng lì gì diōng-hâu-sĕng (轉校生), iâ sê băng-ngék diē-sié gì băng-diòng, ĭ iòng iā hō̤, cêng-sèu dó̤i-chiū gì-tă gì iòng. Dáng-sê iòng ká̤ hō̤ iâ cêng-sèu ké̤ṳk gì-tă dông-ŭk piéng, pī-ṳ̀ gōng cêng-sèu ké̤ṳk Hŭi-tái-lòng (灰太狼) piéng.

Mâng-iòng-iòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mâng-iòng-iòng (慢羊羊) sê Iòng-chŏng (羊村) diē-sié gì chŏng-diòng, iâ sê siēu-iòng gì sĭng-săng, gó sê siŏh ciáh huák-mìng-gă, ĭ cêng-sèu có̤ iā sâ̤ huák-mìng, dáng-sê iā sâ̤ iâ dŭ sê sék-bâi gì, có̤ huák-mìng gì sèng-âu tàu gà̤-dēng gó ô chāu â̤ chók-lì.

Lòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭi-tái-lòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭi-tái-lòng (灰太狼) sê Lòng-cŭk (狼族) gì Lòng-uòng (狼王), iâ sê Hùng-tái-lòng (紅太狼) gì dòng-buŏ. Ĭ gâe̤ng ĭ gì lâu-mā Hùng-tái-lòng (紅太狼) dêu găk Chĭng-chĭng-chāu-nguòng (青青草原) gì Lòng-bō̤ (狼堡). Iù-ngṳ̀ cêng-sèu niĕk mâ̤ diŏh iòng, sū-ī cêng-sèu ké̤ṳk Hùng-tái-lòng (紅太狼) niĕk lì páh. Ĭ ké̤ṳk iòng páh-bâi gì sèng-âu dŭ â̤ gōng "Nguāi ék-dêng â̤ giàng-diōng gì" cī guó uâ, bók-guó gáu-muōi gĭng-guó lāu cī-măng sâ̤ dâi-gé hâiu, có̤i-hâiu gâe̤ng Hī-iòng-iòng (喜羊羊) có̤ chiàng lāu bèng-iū.

Hùng-tái-lòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hùng-tái-lòng (紅太狼) sê Hŭi-tái-lòng (灰太狼) gì lâu-mā, gâe̤ng Hŭi-tái-lòng (灰太狼) dêu găk Chĭng-chĭng-chāu-nguòng (青青草原) gì Lòng-bō̤ (狼堡). Ĭ gì ū-ké sê bìng-dā̤-guŏ (平底鍋), cêng-sèu dò̤ bìng-dā̤-guŏ (平底鍋) lì páh Hŭi-tái-lòng (灰太狼). Dáng-sê ĭ iâ iā tiáng ĭ gì dòng-buŏ Hŭi-tái-lòng (灰太狼), ĭ iâ iā tiáng ĭ gì giāng Siēu-hŭi-hŭi (小灰灰).

Siēu-hŭi-hŭi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siēu-hŭi-hŭi (小灰灰) sê Hŭi-tái-lòng (灰太狼) gâe̤ng Hùng-tái-lòng (紅太狼) gì giāng, iâ sê siēu-iòng gì bèng-iū, dĕk-biék gâe̤ng Lāng-iòng-iòng gì gāng-cìng iā hō̤. Ĭ sê siŏh ciáh iā kō̤-ái gì lòng, siŏh káng-giéng nòng-bâ Hŭi-tái-lòng (灰太狼) găk tiĕng gà̤-dēng buŏi gì sèng-âu dŭ iā huăng-hī.

Dông-uâ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Buô-só Miàng-cê Pū-tŭng-uâ Nguòng-miàng Uâ-só Tàu-bŏ̤ Sì-găng
1 Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng 喜羊羊與灰太狼 530 2005 nièng 8 nguŏk 3 hô̤
2 Iòng-iòng Ông-dông-huôi 羊羊運動會 60 2008 nièng 10 nguŏk 23 hô̤
3 Iòng-iòng Huăng-hī gì Siŏh Nièng 羊羊快樂的一年 100 2010 nièng 5 nguŏk 1 hô̤
4 Hī-iòng-iòng kó̤ Sié-báuk 喜羊羊遊世博 20 2010 nièng 8 nguŏk 1 hô̤
5 Ô Siŏng-huák gì Hī-iòng-iòng 奇思妙想喜羊羊 60 2011 nièng 7 nguŏk 1 hô̤
6 Ké̤ṳk Huăng-hī Gă-iù 給快樂加油 100 2011 nièng 10 nguŏk 15 hô̤
7 Cái Buăng Ông-dông-huôi 競技大聯盟 60 2012 nièng 6 nguŏk 30 hô̤
8 Huăng-hī Nĭk-gé 開心日記 60 2012 nièng 12 nguŏk 8 hô̤
9 Huăng-hī gì Kŭi-chiă 開心方程式 60 2013 nièng 7 nguŏk 26 hô̤
10 Lāng-iòng-iòng lì Có̤-siĕh 懶羊羊當大廚 52 2013 nièng 12 nguŏk 20 hô̤
11 Iòng-iòng Siēu-sĭng-nguông 羊羊小心願 60 2014 nièng 7 nguŏk 30 hô̤
12 Ĭ-Gôi Duâi-mô̤-hiēng 衣櫥大冒險 60 2014 nièng 9 nguŏk 4 hô̤
13 Ĭ-nā̤ Nguāi Ái Nṳ 媽媽樂瘋狂 60 2015 nièng 2 nguŏk 12 hô̤
14 Nĭn-ĭkk Dŭ Ô Hī-iòng-iòng 洋洋得意喜羊羊 365 2015 nièng 7 nguŏk 15 hô̤
15 Uōng-gô Sié-gái gì Gĭng-lĭk 原始世界歷險記 60 2015 nièng 8 nguŏk 17 hô̤
16 Hiā-hăk Châung Sié-gái 嘻哈闖世界 60 2016 nièng 1 nguŏk 15 hô̤
17 Iòng-iòng Siēu-diāng-tăng 羊羊小偵探 60 2016 nièng 7 nguŏk 9 hô̤
18 Hī-iòng-iòng Hŏk-dòng Dông-ŭk gâe̤ng Sĭk-ŭk 智趣羊學堂 動植物篇 26 2016 nièng 7 nguŏk 13 hô̤
19 Hī-iòng-iòng Hŏk-dòng Có̤ Ông-dông 智趣羊學堂 運動篇 26 2016 nièng 8 nguŏk 23 hô̤
20 Mâng-géng-tàu 漫鏡頭 60 2016 nièng 11 nguŏk 24 hô̤
21 Hiā-hăk Châung Sié-gái 2 Hāi-dā̤ gì Gĭng-lĭk 嘻哈闖世界2 深海歷險記 60 2017 nièng 1 nguŏk 9 hô̤
22 Gá-nè̤ng Cêu Gá Hŭi-tái-lòng 嫁人就嫁灰太狼 24 2017 nièng 2 nguŏk 14 hô̤
23 Huák-mìng Duâi-có̤-ciéng 發明大作戰 60 2017 nièng 7 nguŏk 12 hô̤
24 Hī-iòng-iòng Hŏk-dòng Dê-giù Gă-nièng-huà 智趣羊學堂 地球嘉年華 26 2017 nièng 7 nguŏk 19 hô̤
25 Hī-iòng-iòng Hŏk-dòng Iòng-iòng kó̤ Sié-gái 智趣羊學堂 羊羊遊世界 26 2017 nièng 12 nguŏk 1 hô̤
26 Hiā-hăk Châung Sié-gái 3 Siông-tiĕng gì Gĭng-lĭk 嘻哈闖世界3 奇幻天空島 60 2018 nièng 1 nguŏk 27 hô̤
27 Hī-iòng-iòng Hŏk-dòng Chiàng-ngṳ̄ gì Sié-gái 智趣羊學堂 奇幻成語書 26 2018 nièng 2 nguŏk 15 hô̤
28 Hī-iòng-iòng Hŏk-dòng Iòng-iòng lì Tō̤-bō̤ 智趣羊學堂 羊羊來尋寶 26 2018 nièng 2 nguŏk 22 hô̤
29 Huák-mìng Duâi-có̤-ciéng 2 Iòng-chŏng Siū-hô-ciā 發明大作戰2 羊村守護者 60 2019 nièng 1 nguŏk 18 hô̤
30 Hiā-hăk Châung Sié-gái 4 Cà̤ Cīng-géu Sì-găng 嘻哈闖世界4 跨時空救兵 60 2019 nièng 7 nguŏk 12 hô̤
31 Iòng-chŏng Siū-hô-ciā 2 Nguôi-sĭng gì Ĭ-muói 羊村守護者2 奇趣外星客 60 2020 nièng 1 nguŏk 10 hô̤
32 Iòng-chŏng Siū-hô-ciā 3 Cīng-géu Gì-mà-guók 羊村守護者3 異國大營救 60 2020 nièng 7 nguŏk 17 hô̤
33 Iòng-iòng kó̤ Mô̤-hiēng 羊羊趣冒險 26 2020 nièng 8 nguŏk 1 hô̤
34 Ông-dông Ĭng-hṳ̀ng-diông Kuŏng Chók Séng-lé 運動英雄傳 筐出勝利 60 2021 nièng 1 nguŏk 22 hô̤
35 Iòng-chŏng Siū-hô-ciā 4 Â-dâi gì Ciéng-cĕng 羊村守護者4 決戰次時代 60 2021 nièng 7 nguŏk 9 hô̤
36 Iòng-iòng kó̤ Mô̤-hiēng 2 羊羊趣冒險2 26 2021 nièng 11 nguŏk 26 hô̤
37 Iòng-chŏng Siū-hô-ciā 5 Cīng-géu Miêu-kēng-guók 羊村守護者5 奇妙大營救 60 2022 nièng 7 nguŏk 15 hô̤
38 Iòng-chŏng Siū-hô-ciā 6 É̤ṳng-châung Sé-gié-siàng 羊村守護者6 勇闖四季城 60 2023 nièng 1 nguŏk 6 hô̤

Diêng-īng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Buô-só Miàng-cê Pū-tŭng-uâ Nguòng-miàng Dâi-lṳ̆k Siông-ióng Sì-găng Hiŏng-gē̤ng Siông-ióng Sì-găng Dài-uăng Siông-ióng Sì-găng
1 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Ngù Ké Chṳ̆ng Tiĕng》 《喜羊羊與灰太狼之牛氣沖天》 2009 nièng 1 nguŏk 26 hô̤ 2009 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ Mò̤
2 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Hū Hū Sĕng Ŭi》 《喜羊羊與灰太狼之虎虎生威/虎膽羊威(Guōng-dĕ̤ng gâe̤ng Hiŏng-gē̤ng)》 2010 nièng 1 nguŏk 29 hô̤ 2010 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ 2010 nièng 7 nguŏk 23 hô̤
3 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Tó Nièng Dēng Guă Guă》 《喜羊羊與灰太狼之兔年頂呱呱》 2011 nièng 1 nguŏk 21 hô̤ 2011 nièng 4 nguŏk 21 hô̤ 2011 nièng 4 nguŏk 1 hô̤
4 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Huăng-hī Châung Lṳ̀ng-nièng》 《喜羊羊與灰太狼之開心闖龍年》 2012 nièng 1 nguŏk 12 hô̤ 2012 nièng 4 nguŏk 5 hô̤ 2012 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
5 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-long: Nguāi Ái Hŭi-tái-long》 《喜羊羊與灰太狼:我愛灰太狼》 2012 nièng 8 nguŏk 10 hô̤ 2013 nièng 4 nguŏk 4 hô̤ Mò̤
6 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Ái gâe̤ng Hâing-hók gì Siè-nièng》 《喜羊羊與灰太狼之喜氣羊羊過蛇年》 2013 nièng 1 nguŏk 24 hô̤ 2013 nièng 2 nguŏk 9 hô̤ Mò̤
7 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-long: Nguāi Ái Hŭi-tái-long 2》 《喜羊羊與灰太狼:我愛灰太狼2》 2013 nièng 8 nguŏk 1 hô̤ Mò̤ Mò̤
8 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Hĭ-mā gì Gĭng-lĭk》 《喜羊羊與灰太狼之飛馬奇遇記》 2014 nièng 1 nguŏk 16 hô̤ 2014 nièng 1 nguŏk 30 hô̤ Mò̤
9 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Iòng-nièng Hī-iòng-iòng》 《喜羊羊與灰太狼之羊年喜羊羊》 2015 nièng 1 nguŏk 31 hô̤ 2015 nièng 2 nguŏk 19 hô̤ Mò̤
10 《Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng Cĭ Kuŏng Chók Uôi-lài》 《喜羊羊與灰太狼之筐出未來》 2022 nièng 2 nguŏk 1 hô̤ Mò̤ Mò̤

Bó̤-chók gì Guók-gă gâe̤ng Dê-kṳ̆[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bău-guák găk Dâi-dṳ̆ng-huà Dê-kṳ̆ bó̤-chók ī-nguôi, Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng gó ô găk ciòng-giù chiĕu-guó 50 dŏ̤ bĭk guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆ sāi Ĭng-ngṳ̄ gâe̤ng chiĕu-guó 10 cṳ̄ng dŏng-dê gì ngṳ̄-ngiòng bó̤-chók guó, â-dā̤ sê ô bó̤-chók dê-huŏng gì buô-hông miàng-dăng[3].

Ā-ciŭ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mâing-gă-lăk, Bhutan, Éng-dô, Nepal, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Ùng-lài, Gāng-puŏ-câi, Dĕ̤ng Timor, Éng-nà̤, Lō̤-uŏ, Mùng-gū, Miēng-diêng, Hĭ-lĭ-pĭng, Sĭng-gă-pŏ̤, Mā-lài-să̤-ā, Tái-guók, Dâi-hàng Mìng-guók, Uŏk-nàng.

Dâi-iòng-ciŭ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ó̤-ciŭ, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Micronesia Lièng-băng, Fiji, Marshall Gùng-dō̤, Kiribati, Solomon Gùng-dō̤, Tonga, Nauru, Tuvalu, Samoa, Vanuatu, Cook Gùng-dō̤, Huák-guók liāng Polynesia, Guam, New Caledonia, Niue, Mariana Islands, Tahiti, Tokelau, Wallis, Futuna.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]