Ê̤ṳng-hô guòng-âing guāng-lī

跳至導覽 跳至搜尋
Guāng-lī ê̤ṳng-hô cū  
檢視使用者群組檢視使用者Davidzdh的使用者權限 Tō̤-lâung | góng-hióng

所屬群組: IP 封鎖例外

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cé

  • 2019 nièng 8 nguŏk 17 hô̤ (B6) 15:55 Yejianfei Tō̤-lâung góng-hióng已將Davidzdh的使用者群組從(無)更改至IP 封鎖例外 (This user has applied for the IP block exemption on QQ, claiming that he has some problems in accessing Wikipedia directly)
  • 2017 nièng 12 nguŏk 8 hô̤ (B5) 04:56 Yejianfei Tō̤-lâung góng-hióng已將Davidzdh的使用者群組從(無)更改至IP 封鎖例外 (臨時,直到 2018 nièng 6 nguŏk 8 hô̤ (B5) 04:56) (This user has applied for the IP block exemption on QQ, claiming that he has some problems in accessing Wikipedia directly.)