Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


,也號囉,是指敆陸地上生活倛動物挈移動最駃倛蜀種方式。

再看[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]