Bié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bié

Bié (躃), iâ hô̤ lō̤ pàu (跑), sê cī găk lṳ̆k-dê siông sĕng-uăk gì dông-ŭk kĕk iè-dông có̤i ká̤ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-sék.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]