Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


各種醋

是蜀種調料,會酸。醋其樣式是液體。醋是挈糧食做其,敆中國一般使谷物做醋,西方國家挈水果或且葡萄酒做。

醋裡勢有3%遘5%其醋酸