Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


雷公也是蜀種電

是移動或者無定動其電荷產生其蜀種物理現象。拍雷公就是自然界裏勢其蜀種電。

今旦其人類已經會自家發電了。電是人類最重要其發明之一。

介看[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]