跳至內容

Diêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lài-gŭng iâ sê siŏh cṳ̄ng diêng

Diêng (電) sê iè-dông hĕ̤k-ciā mò̤ dêng-dâe̤ng gì diêng-hò̤ sāng-sĕng gì siŏh cṳ̄ng ŭk-lī hiêng-chiông. Páh lài-gŭng cêu sê cê̤ṳ-iòng-gái diē-sié gì siŏh cṳ̄ng diêng.

Gĭng-dáng gì ìng-lôi ī-gĭng â̤ cê-gă huák-diêng lāu. Diêng sê ìng-lôi có̤i dâe̤ng-iéu gì huák-mìng cĭ ék.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]