A

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

A, siēu-siā siā có̤ a, sê Lá-dĭng cê-mō̤ gì dâ̤ 1 ciáh cê-mō̤, diŏh B gì sèng-dău.

A iâ sê Hók-ciŭ-uâ Bàng-uâ-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-mō̤.

Cê-mō̤ huák-diēng lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ăi-gĭk ùng-cê Create ùng-cê Phoenicia ùng-cê
aleph
Semit ùng-cê
Hĭ-lé-nà̤ ùng-cê
Alpha
Etruria ùng-cê
A
Lò̤-mā/Kiril ùng-cê
A
Boeotia ùng-cê
800–700 BC
Hĭ-lé-nà̤ ùng-cê
Uncial
Lá-dĭng ùng-cê (300 nièng)
Uncial
Egyptian hieroglyphic ox head Early Crete version of the letter "A" Phoenician aleph Semitic letter "A", version 1 Greek alpha, version 1 Etruscan A, version 1 Roman A Boeotian Greek Classical uncial, version 1 Latin 300 AD uncial, version 1
Crete "A" Phoenician version of the "A" Semitic "A", version 2 Greek alpha, version 2 Etruscan A, version 2 Latin 4th century BC Boeotioan 800 BC Greek Classical uncial, version 2 Latin 300 AD uncial, version 2
Lá-dĭng cê-mō̤: Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff | Gg | Hh | Ii | Jj | Kk | Ll | Mm | Nn | Oo | Pp | Qq | Rr | Ss | Tt | Uu | Vv | Ww | Xx | Yy | Zz
Ô gé-hô̤ gì: Àà | Áá | Ââ | Ää | Ãã | Āā | Ąą | Ăă | Ǎǎ | Çç | Ĉĉ | Čč | Ćć | Đđ | Ďď | Èè | Éé | Êê | Ëë | Ęę | Ēē | Ĕĕ | Ėė | Ěě | Ĝĝ | Ğğ | Ġġ | Ģģ | Ǧǧ | Ĥĥ | Ħħ | Ìì | Íí | Îî | Ïï | Įį | İı | Ĩĩ | Īī | Ĭĭ | Ĵĵ | Ķķ | Ǩǩ | Ĺĺ | Ļļ | Ľľ | Ŀŀ | Łł | Ńń | Ņņ | Ňň | Òò | Óó | Ôô | Öö | Õõ | Őő | Ǫǫ | Ōō | Ŏŏ | Ơơ | Ŕŕ | Ŗŗ | Řř | Śś | Ŝŝ | Şş | Șș | Šš | Ťť | Ŧŧ | Ţţ | Țț | Ùù | Úú | Ûû | Üü | Ũũ | Ūū | Ŭŭ | Ųų | Ůů | Űű | Ưư | Ŵŵ | Ýý | Ŷŷ | Ÿÿ | Źź | Žž | Żż
guóh-diēng cê-mō̤: Ȁȁ | Ȃȃ | Ææ | Ǽǽ | Ǣǣ | Åå | Ċċ | Ðð | DZdz | Dždž | Ɛɛ | Ȅȅ | Ȇȇ | Əə | Ƒƒ | Ǥǥ | Ǧǧ | Ƣƣ | Ƕƕ | IJij | Ǐǐ | Ȉȉ | Ȋȋ | Ǩǩ | ĸ | Ljlj | LLll | ĿLŀl | Ññ | Njnj | Ŋŋ | Œœ | Øø | Ǿǿ | Ǒǒ | Ȍȍ | Ȏȏ | Ɔɔ | Ȣȣ | | Ȑȑ | Ȓȓ | ſ | ß | Ʃʃ | Ǔǔ | Ȕȕ | Ȗȗ | Ƿƿ | Ȝȝ | Ȥȥ | Ƶƶ | Ʒʒ | Ǯǯ | Þþ