Bà-lùng-sùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bà-lùng-sùng (扒龍船), cêu-sê bī-piâng lùng-sùng gì ká̤ mâing. Cuòi sê Dĕ̤ng-ā gì diòng-tūng hŭng-sṳ̆k.