Lùng-sùng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Lùng-sùng hĕ̤k-ciā lṳ̀ng-sùng(龍船), sê siŏh cṳ̄ng sùng, iông-sék gâe̤ng lṳ̀ng iā chiông.

Ék-buăng Dṳ̆ng-guók, Uŏk-nàng, gâe̤ng Liù-giù nè̤ng găk ngô-nguŏk-cáik gì sèng-âu dŭ â̤ bà-lùng-sùng. Nĭk-buōngNagasaki iā ô ciā hŭng-sṳ̆k.