跳至內容

Lùng-sùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bà-lùng-sùng

Lùng-sùng hĕ̤k-ciā lṳ̀ng-sùng (龍船), sê siŏh cṳ̄ng sùng, iông-sék gâe̤ng lṳ̀ng iā chiông.

Ék-buăng Dṳ̆ng-guók, Uŏk-nàng, gâe̤ng Liù-giù nè̤ng găk ngô-nguŏk-cáik gì sèng-âu dŭ â̤ bà-lùng-sùng. Nĭk-buōngDiòng-gì (長崎) iā ô ciā hŭng-sṳ̆k.