跳至內容

Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆ (百科全書) sê gái-siêu ìng-lôi sū-iū dĭ-sék hĕ̤k-ciā siŏh lôi dê-sék gì gĕ̤ng-gê̤ṳ-cṳ̆. Ciā cṳ̆ ék-buăng áng sṳ̀-diēng gì huŏng-sék biēng-bà̤, kĕk dèu-mĕ̤k có̤ gĭ-buōng dăng-nguòng, siū-cĭk gáuk cṳ̄ng līng-ṳ̆k gì miàng-sṳ̀, sṳ̆k-ngṳ̄, dê-miàng, sê̤ṳ-giông, ìng-ŭk, cáuk-pīng dēng dēng, bók-guó ng-siū-cĭk sṳ̀-ngṳ̄, gó-chṳ̄ gâe̤ng sṳ̀-diēng mâ̤ siŏh iông. Sié-gái gà̤-dēng bī-gáu chók-miàng gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆ ô «Dâi Ĭng Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆» gâe̤ng «Sŭ-lièng Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆».

Dṳ̆ng-guók gô-dā̤ gì lôi-cṳ̆ (類書) gâe̤ng báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆ gì séng-cék ô nék-giāng chiông, gó-chṳ̄ ô gì să̤-huŏng nè̤ng iâ dŏng cuòi sê siŏh cṳ̄ng báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆. «Īng-lŏk Dâi-diēng» sê có̤i duâi gì siŏh buô lôi-cṳ̆, «Dâi Ĭng Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆» gōng ĭ sê „sié-gái lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng có̤i duâi gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆“. Bók-guó, gĭng-dáng gì Wikipedia dèu-mĕ̤k só-liông ī-gĭng chiĕu guó «Īng-lŏk Dâi-diēng» lāu.