Báik Sáng Ĭk Mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Báik Sáng Ĭk Mìng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "八姓入閩", dók cē̤-nē̤.

Báik Sáng Ĭk Mìng (八姓入閩) sê lĭk-sṳ̄ siông Háng-cŭk gâe̤ng Mìng-uŏk-cŭk gì siŏh huòi duâi ṳ̀ng-hăk.

Să̤-céng sì-hâiu (308 nièng), Dṳ̆ng-nguòng huák-sĕng ciêng-lâung, cĭng sâ̤ Háng-ìng hióng nàng-sié piáh-cāu (Sṳ̄-cŭ sū gōng gì "Ĭ-guăng nàng dô̤" (衣冠南渡)), diē Hók-gióng diâng-gṳ̆. Cī dêng nè̤ng ciō-iéu ô 8 ciáh sáng: Lìng (林), Dìng (陳), Uòng (黃), Dâng (鄭), Ciĕng (詹), Kiŭ (邱), Hò̤ (何), (胡).

Dìng, Lìng, Uòng gâe̤ng Dâng sê hiêng-hâ-sì Hók-ciŭ 4 ciáh có̤i duâi gì sáng. Nè̤ng gōng "Dìng Lìng siŏh duâi buáng, Uòng Dâng muāng gă̤ bà̤" (陳林蜀大半, 黃鄭滿街排).