分類:Hók-gióng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"分類:Hók-gióng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng ":分類:福建", dók cŭ-uái.

Hók-gióng â-dā̤ ék-chiék dŭ sê gâe̤ng Hók-gióng ô-găng-guó gì cṳ̆-lâiu.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 10 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 10 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

D

H

M

N