Bók-lō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nè̤ng gì bók-lō̤

Bók-lō̤ (腹老) sê sū-iū dông-ŭk dŭ ô gì siŏh ciáh buô-ôi.

Buô-ṳ̄ dông-ŭk gì bók-lō̤ găk hṳ̆ng-buô â-dā̤, gà̤-dēng gì siŏh ciáh buô-ôi. Nè̤ng gì bók-lō̤ dâi-dŏng táh-táh giâ gì kĕ̤ng-kĕ̤ng hô̤ lā̤ bók-sài.

invokeauthority control noincludedocumentation noincludeincludeonlytracking categories to compare with Wikidata switch


nsonly articles and categoriesminvokeor unknown parameterscheckunknown ategory:Pages using authority control with parameterspreviewpage using template:Authority control with please move this to Wikidata if possible empty or in template in template property no property at Wikidatacategorynot on Wikidatathese we still need to import

propertypropertyame want to end up category different on Wikidatafigure out the best link multiple values on Wikidataincludeonly