Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nè̤ng gì kă

(骹) sê iā sâ̤ cék-tùi dông-ŭk (脊椎動物) dŭ ô gì siŏh ciáh buô-ôi (部位), dò̤ lā̤ giàng-diô sāi.

Kă gì dā̤-buô hô̤ lā̤ kă-chió-dā̤.

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Kă tiáng, uòng-ôi; chiū tiáng, gĭ-huôi; chói tiáng, báik-buói: kă tiáng, ng sāi có̤ dâi-gé lāu, nâ sāi sô̤i uòng-ôi lā̤ mêng-lêng bék-nè̤ng có̤. Chiū tiáng, ng sāi có̤ dâi-gé lāu, ô gĭ-huôi diō-lāng lāu. Chói tiáng, dâi-gé diŏh có̤, bô mò̤ nó̤h siăh, „báik-buói“.