Bók-lō̤-kuòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bók-lō̤-kuòng, sê bók-lō̤ gà̤-dēng gì nṳ̆k. Chiông tē̤ng-tē̤ng siŏh-iông, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ bók-lō̤-kuòng.