Bā̤-màng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bā̤-màng (擺暝), iâ siā có̤ bà̤-màng (排暝), cêu-sê găk màng-buŏ bā̤ nó̤h gé̤ṳng cū-siĕng, sìng-mìng, iâ cī ké̤ṳk gáuk-ciáh miêu bái gì sìng-mìng gáuk-cê̤ṳ ăng-bà̤ siŏh-ciáh ciŏng-muòng gì màng-buŏ cié-siâ (祭謝). Cuòi sê Mìng-dĕ̤ng dê-kṳ̆ gì siŏh-cṳ̄ng ngì-sék.

Gáuk-dê hŭng-sṳ̆k[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dòng-lŏ̤h[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mā-cū[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciō dèu-mŭk: Nguòng-siĕu bā̤-màng

Siông-găng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]