Băh-mĕ̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-mĕ̤k gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik
É-dâi-lé siŏh-ciáh nè̤ng dò̤ băh-mĕ̤k uâ-uâ

Băh-mĕ̤k, sê dò̤ kó̤ găk háik-bēng gà̤-dèng siā cê gì nó̤h.

Băh-mĕ̤k ék-buăng sê băh-sáik gì. Ṳ̀-guó sê gì-tă gì sáik, cêu ciŏng ngàng-sáik gì miàng gă diŏh „băh-mĕ̤k“ lâng-cê sèng-sāu, bī-ṳ̀ gōng è̤ng-băh-mĕ̤k, uòng-băh-mĕ̤k, dēng-dēng.